آموزش های معماری

آموزش های معماری در آموزشگاه معماری نخل سبز به دو تقسیم میشوند .

۱- آموزش های مهارتی نرم افزاری همانند اتوکد ،تری دی مکس ، راینو ، اسکچ آپ و ….

۲ – آموزش های جامع همانند دوره های طراحی مسکونی ، دوره های بازسازی و نوسازی ، تعامل تکنولوژی و معماری ، د وره های فاز دو ضوابط شهرداری و

آموزش های جامع معماری