اسکیس ویژه شهرسازی

  • برای توانمندی در اسکیس شهرسازی (طراحی شهری )آشنایی  و درک موارد زیر ضروری می باشد :مبانی طراحی شهری،سیر تکاملی مفهوم طراحی شهری

  • عناصر اولیه طراحی و ارتباط بصری فرایند طراحی شهری،شناخت،تحلیل اطلاعات،سیاست‌گذاری ،آلترناتیو گزینه
  • آلترناتیوها،دسترسی‌ها،جداره‌ها،میدان‌ها،فضاهای شهری،محله شهر و منطقه

 

 

 

دوره های اسکیس ویژه شهر سازی با تدریس حرفه ای دکتر فریدون فراهانی مدرس دانشگاه در آموزشگاه نخل سبز برگزار می شود .

طراحی دست آزاد