انرژی و معماری

در طی قرن گذشته رابطه ای مستقیم بین مصرف انرژی، رشد صنعتی، و رفاه جامعه بشری وجود داشته است. از سوی دیگر با آغاز قرن جدید موضوع محیط زیست و فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به تدریج از محدوده مرزهای داخلی کشورها فراتر رفته به طوری که به عنوان یک معضل بین المللی درآمده است.

حامل های انرژی از مواد فسیلی همانند نفت و گاز و بنزین و امثالهم و یا انرژی های نوین ( استفاده از باد و نیروی آب وانرژی هسته ای ) به نحوی در زندگی ما اثر مستقیم داشته ودارند .
انرژی فسیلی در دراز مدت رو به پایان خواهد بود و انرژی های نوین همانند انرژی هسته ای و انرژی طبیعی همانند انرژی باد و آفتاب و آب جایگزین انرژی فسیلی می گردد و این مهم در زندگی بشر مخصوصا” در شهرسازی و معماری آشکارا مشهود بوده و هست .

تحلیلی برمبحث ۱۹ (استفاده بهینه از انرژی )