معماری پارامتریک

سبک معماری ژاپن:کالبد سیال، الگوی زندگی