مبانی معماری

شروع دوره تفکر طراحی  باسر فصل های اقلیم و معماری، مصالح ،فرم بنا ، ابنیه سنتی معماری ،سواد بصری ،پرسپکتیو وهندسه ،معماری پایدار ،معماری مدرن ،طراحی معماری، ، مفاهیم به کار برده شده در معماری ،  نکات قابل تامل در معماری

در این دوره تلاش ما بر آن است که بتوانیم با پاسخ دهی به ابهامات  و سوالات دانشجویان در زمینه طراحی و راهنمایی شما  در پیدا کردن نقطه شروع و طی کردن مسیر طراحی و درنهایت خروجی محصول که به عنوان اثری بی مانند و کاملا خلاقانه به دست آید در کنار شما باشیم .