دوره اجرای ساختمان

اجرای ساختمان
دوره اجرایی ساختمان

اجرای ساختمان امری پیچیده می باشد که نیازمند توانمندی و تجارب زیادی در این زمینه می باشد .آشنایی با  نقشه ها و ابعاد و اندازه های ملک موجود، بررسی سازه ساختمان موجود و مجاورین،تجهیز کارگاه، روال معمول صدور جواز و شروع عملیات،اصول تخریب ملک ،اصول گود برداری ،انواع سازه نگهبان،اصول نقشه برداری و تطبیق نقشه با زمین موجود ،انواع فونداسیون و نحوه اجرای آن

انواع فونداسیون و نحوه اجرای آن،طریقه ی اجرای اصولی تیر و ستون در اسکلت فلزی و بتنی ،طریقه ی اجرای اصولی تیر و ستون در سبک هایجدید سازه ای،انواع سقف ها و اصول اجرای آن ،طریقه ی اجرای اصولی تیر و ستون در اسکلت فلزیو بتنی ،انواع سقف ها و اصول اجرای آن ،طریقه صحیح اجرای سیستم ارت از جمله مباحثی است که در دوره اجرای ساختمان به آن خواهیم پرداخت

درباره سایر دوره های معمارکده بدانید