دوره سرپرستی کارگاه

3c4168af-14df-4f79-899f-3f4100469ca4

سرپرست کارگاه ساختمان کیست؟
به فردی گفته میشود که در حین پیاده سازی پروژه های عمرانی، وظیفه پیاده سازی تمام برنامه ریزی های لازم برای پروژه را برعهده دارد. به عبارت دیگر سرپرست کارگاه، یک شخص حقیقی است که مدیریت ساخت و ساز را انجام میدهد؛ جالب است بدانید این شخص توسط پیمانکار پروژه برای این سِمت انتخاب میشود.

وظیفه اصلی سرپرست کارگاه در پروژه های متوسط به بالا کنترل زمان، هزینه، کیفیت و مدیریت قراردادهاست
پیش بینی و تامین مصالح مورد نیاز پروژه و کنترل میزان مصرف
برآورد هزینه های اجرایی پیش بینی شده ساخت و انطباق آن با هزینه های فعلی
مسئول کنترل کیفیت عملیات اجرایی و مسئول برقراری ایمنی کارگاه
تنظیم برنامه عملیات اجرایی کارگاه بر اساس برنامه زمان بندی با مدیر پروژه
مشارکت در جهت کنترل تعداد جنس خریداری شده و تناسب آن با نیاز پروژه
همکاری با مدریت پروژه برای تهیه طرح تاسیسات کارگاهی، خدمات کارگاه، ایمنی و شناخت
ملاحظات توالی و ترتیب کار اجرایی و پایش اجرای واقعی در مقایسه با اجرای فعلی
کنترل پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه و انعکاس موارد متناقض در هر مورد
تعیین صلاحیت پیمانکاران دسته دوم به لحاظ نیروی کار، ساعت کار و تعهدات اجرایی
نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران دسته دوم درباره خرید ، توزیع و تحویل مصالح
تهیه گزارش روزانه پیشرفت فیزیکی و حجم عملیات انجام شده و ثبت وقایع کارگاهی
مستند سازی و ارائه گزارش توصیفی در خصوص شرایط اقلیمی
تهیه صورت مجلس کارگاهی درباره مصالح وارد شده به کارگاه
تهیه صورت مجلس کارگاهی درباره احجام کار انجام شده و تطابق آن با نقشه ها
اخذ دستور کار برای کارهای خارج از قرارداد
تهیه مستندات درباره موارد مبهم و ناقص نقشه ها و ارائه به کارفرما، با ثبت تاریخ تسلیم، تایید ، تهیه و پیگیری صورت وضعیت های موقت و نحوه وصول آن
انجام جرایم و اعمال هزینه هایی که باید به حساب پیمانکاران دسته دوم لحاظ شود
مسئول حافظت فیزیکی از کارگاه و اموال

وره سرپرستی کارگاه(آنلاین) با سر فصل های :ارزیابی کارفرما ،ارزیابی نظارت ،ارزیابی پروژه ،ارزیابی سرپرست کارگاه
،ارزیابی پیمانکار ،تحویل زمین ،تسطیح زمین ،نقشه‌خوانی
تجهیز کارگاه ،برنامه‌ریزی کارگاهی ،کنترل پروژه ،حراست و نگهبانی ،کنترل‌های اجرایی
،تصمیم‌گیری ،تونل کنترل
،نیروی انسانی ،بخشی از هزینه‌های جانبی پرسنل ،معاملات
گزارشات ،مدیریت ماشین آلات و تجهیزات ،تدارکات برآوردها ،مدیریت مالی و حسابداری کارگاه، مدیریت اداری و منابع انسانی ،مدیریت ارتباطات کارگاه
مدیریت اسناد ،بحران در کارگاه ،قراردادها ،مستندسازی
دفتر فنی پروژه،کنترل مصالح بخشی از موضوعات این دوره
میباشد .
۰۲۱_۸۸۱۷۷۸۹۲
۰۹۳۳۲۸۱۷۱۲۱
@nakhle.sabz
@nakhle.sabz