شهر و شهرسازی

تلقی هر فرد از شهر به مجموعه ای از برداشت های او بر می گردد . گویا فرد در زمان مواجه خود با آنچه از شهر می دانسته ،در ذهن خود ، مجموعه ای (تصویری) ساخته و پرداخته است که به آن (شهر )می گوید . از در . دیوار پیکر . کالبد گرفته تا معنایی که به دنبال دارد .

شهر مقوله ای پیچیده است که برای شناخت و تجزیه و تحلیل آن ،دانش ،فن و هنر بسیار راه گشا می باشد . اما فلسفه چنان چراغی برای شناخت جهان و نگرش آدمی به آن ،جایگاهی بس والا دارد .

شاید منطقی تر باشد اول روشن کنیم منظور از واژه (مفهوم شهر چیست )در حقیقت تا چه اندازه برای شناخت پارامترها و متغییر هایی که شهر را تعریف می کنند ،به آن وارد شویم .

تحلیل هر یک از این پارامترها مثل عوامل انسانی ،فیزیکی ،زیست محیطی ،جغرافیایی و تاریخی ،خود مسائل متعدد و مختلفی را در بر می گیرد که به شهر ،هویت های متفاوتی می دهد. مثل شهر سیاسی ،شهر کشاورزی ،شهر خدماتی ،شهر دانشگاهی ،شهر خوابگاهی و بالاخره شهر صنعتی که در نتیجه مقیاس های متغییری در سرزمین ایجاد می نماید .

همچنین سرزمین که شهر یا شهرهایی را در بر می گیرد ،محدوده هایی دارد که می شود گفت مهم ترین آنها محدوده های ژئو فیزیکی است .

گسترش روابط اداری در یک شهر به مناطق و شهرهای دیگر می تواند حتی در مقیاس یک کشور در بر گیرد ،اگر نخواهیم ارتباطات بین المللی را منظور کنیم .

ولی این تعاریف از وسعتی که مفهوم شهر می تواند در بر داشته باشد   اینقدرها هم مهم نیست ،همان طور که درکشورهای دیگر جهان ،به صورت یک تعریف مشخص و تمام شده ای از نقطه نظر سیاسی -اقتصادی ،خدماتی و نه حتی جغرافیایی ،واقعیت  پیدا نکرده است .

مهندسی شهرسازی

شهرسازی عبارت است از مطالعهٔ طرح‌ریزی و توسعهٔ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری. آنچه که به طور معمول در شهرسازی صورت می‌گیرد، طراحی، تقویت و تنظیم فضا به منظور ایجاد توسعه‌ای موزون است. دانش شهرسازی‌ به‌ بررسی‌ کلیه‌ تحولات‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و فیزیکی‌ یک‌ شهر می‌پردازد و تلاش‌ می‌کند که‌ روابط‌ موجود در یک‌ شهر را در قالب‌ یک‌ نظام‌ هماهنگ‌، مدیریت‌ و سازماندهی‌ کند.

مهندس شهرسازی یک شهر را برنامه ریزی و طراحی می کند. بنابراین باید یک دید وسیعی داشته باشد. او باید شرایط و الزامات مختلف محل مورد نظر از جمله اقلیم، فرهنگ و … را در نظر گرفته و با کمک خلاقیت و نوآوری خود آنها را به بهترین شکل در برنامه ها و طراحی های خود لحاظ کند.

شهرسازی در عین تخصصی بودن، با زمینه های مختلف مسایل شهری، روستایی، منطقه ای، انسانی و … ارتباط نزدیکی دارد. مهندس شهرسازی معمولا در کار خود با متخصصان مختلف از جمله مهندسان معماری و عمران، جامعه شناسان، مردم شناسان، متخصصان محیط زیست و جغرافیا ارتباط دارد.