طراحی ویلا

گام اول
برای طراحی ویلا همچون دیگر پروژه های معماری ابتدا اقلیم منطقه را بررسی ، عکسبرداری کرده و اطلاعاتی از مکان دقیق ساخت و درخواست های مشتری تهیه میکنیم. بعد از مطالعه و بررسی برای ساخت ویلا طرح های اولیه معماری به کار فرما نشان داده و سپس نقشه های اجرایی همراه با جزییات اجرا به مجری یا پیمانکاران ارائه میدهیم وبرآورد هزینه ومدت زمان اجرای پروژه و سپس نوع قرار داد اجرای ویلا را مورد بحث قرار میدهیم.

هزینه های مربوط به ویلا سازی

الف :طراحی ویلا :هزینه طراحی ویلا بر اساس متراژ و سبک طراحی ویلا بر اساس متر مربع تعیین میشود
ب:طراحی محوطه ویلا :طراحی محوطه ویلا نیز بر اساس متر مربع و سبک و ساختار محوطه تعیین میشود.
ج:اجرای ویلا :بعداز تایید طراحی معماری وسازه آن متره برآورد اولیه هزینه ویلاسازی مشخص میشود
د:اجرای محوطه ویلا :بعداز تعیین نوع طراحی ،اقلیم ،نوع دسترسی ها و امکانات موجود و ناموجود همینوطر فصل کاری هزینه محوطه سازی توسط کارشناسان تعیین می شود.
.

۱- طراحی (معماری ،سازه،دکوراسیون) که معمولا به صورت متری محاسبه می شنود.

۲-هزینه طراحی محوطه سازی (معماری سبز)بصورت متری محاسبه میشود و در صورت پایین بودن متراژ قیمت بصورت کلی مشخص می شود.
۳-هزینه اجرای معماری و سازهبر اساس نقشه های بخش ۱ مشخص و متره و برآورد می شود.
۴-هزینه اجرای محوطهبر اساس نقشه های بخش ۲ متره برآورد و انجام می شود