نظام مهندسی

نطام مهندسی ویژه معماران در سه رشته معماری اجرا و معماری نظارت و معماری طراحی برگزار می گردد.

سازمان نظام مهندسی در سال دوبار اقدام  به برگزاری این آزمون می نماید .

منابع آزمون به شرح زیر می باشد .

رشته معماری (طراحی)

بحث سوم :حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)

مبحث  چهارم (الزامات عمومی ساختمان )(۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان با مصالح بنایی (۱۳۹۲)

مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانهای با مصالح بنایی )(۱۳۹۲)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )،(فقط ضوابط مربوط به طراحی )(۱۳۹۲)

مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا )(۱۳۹۰)

مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی )(۱۳۸۹)

مبحث بیستم (علاثم و تابلوها)(۱۳۸۴)

مبحث بیست  و یکم (پدافند غیرعامل )(۱۳۹۵)

 مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

مبانی طراحی معماری

جزئیات اجرایی ساختمان

ضوابط بلند مرتبه سازی

ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین  برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد .

تذکر :منطور از مباحث ،مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد .

رشته معماری (نظارت )

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن (۱۳۹۰)

مبحث دوم (نظامات اداری )(۱۳۸۴)

مبحث سوم : (حفاطت ساختمان ها در مقابل حریق )(۱۳۹۵)

مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان )۱۳۹۲

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی )۱۳۹۲

مبحث هفتم (پی و پی سازی )(۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی )

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه )ویرایش چهارم ،جاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی )-(۱۳۹۲) به همراه غلطنامه مربوطه
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها أ)۱۳۹۲
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاطت کار در حین اجرا )(۱۳۹۲)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )فقط ضوابط مربوط به طراحی (۱۳۹۲)
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی )۱۳۸۹

مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا )(۱۳۹۰ )

مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی )

مبحث بیستم (علائم و تابلوها)
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)
مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)
• راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
• گودبرداری و سازه‌های نگهبان *
• روشها و مسائل اجرایی*
•مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها*
• مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان
• راهنمای مبحث شانزدهم(تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۲)برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.