دوره معماری داخلی ویژه غیر معماران

سیلابس معماری داخلی  ویژه غیر معماران :

 

دروس اصلی شامل: نقشه کشی ساختمان درجه ۲  ،نقشه کشی معماری ،طراحی داخلی ،می باشد

نام درس :نقشه کشی ساختمان درجه ۲

نام سر فصل :توانایی برش و نصب کاغذ بر روی میز نقشه کشی

نام سر فصل :توانایی ترسیم انواع خطوط و ترسیمات هندسی و کادر و جدول

نام سر فصل :توانایی ترسیم سه نما و برش اجسام ساده و مرکب هندسی

نام سر فصل :توانایی مرکبی کردن ترسیمات و نوشتن حروف و اعداد با شابلون

نام سرفصل :توانایی تشخیص انواع پی های ساختمانی

نام سر فصل :توانایی تشخیص انواع دیوارهای ساختمانی و کاربرد آنها و علائم اختصاری

نام سر فصل :توانایی ترسیم پلان ساختمان های آجری و سنتی

نام سر فصل :توانایی ترسیم انواع پلان های ساختمانی و مرکبی کردن آنها

نام سرفصل :توانایی ترسیم انواع راه پله های مورد استفاده در ساختمان

نام سرفصل :توانایی ترسیم پلان آکس بندی و مرکبی کردن آن

نام سرفصل :توانایی ترسیم برشهای مورد نیاز به اندازه گیری و مرکبی کردن

نام سرفصل :توانایی ترسیم نما ،اندازه گذاری ،مرکبی و تهیه جدول با لیست

نام سر فصل :توانایی ترسیم پلان شیت بندی پشت بام و مرکبی کردن آن ها

نام سر فصل : توانایی ترسیم پلان موقعیت و اندازه گذاری و مرکبی کردن آن ها

 

نام  درس :طراحی داخلی

نام سر فصل : اصول اولیه  طراحی داخلی

نام سرفصل  : ترسیم نقشه های مربوط به فصاهای داخلی

نام سر فصل :ترسیم نقشه های مربوط به فضاهای داخلی ساختمان اعم از پلان ،نما،برش ها

نام سر فصل  :توانایی ترسیم نقشه های اجرایی مبلمان  اعم از پلان ها ،نما ها ، برش ها ،جزییات و تعیین اتصالات کار

نام سر فصل :توانایی رسم رنگی پرسپکتیو احجام

نام سر فصل :ماکت سازی

 

 

نام درس :نقشه کشی معماری

نام سر فصل : مرحلۀ مقدماتی یا فاز صفر

نام سر فصل : مرحلۀ دوم یا فاز دو

نام سر فصل : مقیاس در ترسیم فنی

نام سر فصل : ترسیم کلیات در نقشه های معماری

نام سر فصل : برش افقی یا پلان

نام سر فصل : پلان بام

نام سر فصل : خط چین در نقش ههای معماری

نام سر فصل : خط زمین

نام سر فصل : ترسیم نما

نام سر فصل : بر شهای عمودی

نام سر فصل : ترسیم برش

نام سر فصل : نشان دادن علامت برش در پلان

نام سر فصل : ضخامت خط ها در نقشه های معماری

نام سر فصل : ترسیم نقشه های معماری با جزئیات بیشتر انتخابمقیاس

نام سر فصل : درها و ترسیم آنها

نام سر فصل : پنجر ه ها و ترسیم آنها

نام سر فصل : تجهیزات فضا های خدماتی

نام سر فصل : نقشه های مبلمان و اندازه گذاری

نام سر فصل : نقشه انداز ه گذاری

نام سر فصل : روش اندازه گذاری در پلان

نام سر فصل : پلان بام و محوطه

نام سر فصل : نقشه موقعیت یا سایت