توضیحات

دوره ۴۰ ساعته ARC GIS 

مدرس دوره: خانم دکتر پریسا بالایی

سرفصل های کلی دوره مقدماتی، نیمه حرفه ای و پیشرفته

 • معرفی نرم افزار Arc GIS
 • معرفی محیط  Arc Catalog
 • معرفی محیط Arc  Map
 • معرفی محیط Arc  Scene
 • ارتباط و عملکرد GIS  باGoogle earth
 • آشنایی با قوانین و مقررات شهری در جی آی اس
 • Auto cad  و ارتباط آن با Gis
 • آشنایی با طرح های هادی و تفصیلی
 • آشنایی و کار با منطق های فازی و تاپسیس و بولیشن و AHP
 • آشنایی با اپلیکیشن ها و نرم افزار های کاربردی
  و…