پیش ثبت نام دوره فاز یک (طراحی مسکونی )

پیش ثبت نام دوره فاز یک (طراحی مسکونی )

۵۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

.دوره طراحی مسکونی بر .

روند طرراحی مسکونی
دوره فاز ۱ طراحی مسکونی
اساس ضوابط شهرداری تهران می باشد که مخاطبین آن دانشجویان معماری و مهندسان عمران و شهرشازی می باشند