تحلیل خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها ازآثار تاریخی شهر کاشان است . این بنا در محله ی سلطان میر احمد واقع است و در نیمه دوم قرن ۱۳ هجری ساخته شده است .خانه بروجردی ها در زمینی به مساحت تقریبی ۱۷۰۰ متر مربع ساخته شده و مساحت بنا حدود ۳۰۰۰ متر مربع و شامل دو حیاط اندرونی و بیرونی و مشتمل است بر دو ورودی اصلی و فرعی ،هشتی ،راهرو ،حیاط ،تابستان نشین ،زمستان نشین ،آشپزخانه ،حیاطهای سرپوشیده در اطراف ،و در زیر زمینی وسیع ،خانه بروجردی ها متناسب با خصوصیات اقلیمی و شرایط آب و هوایی منطقه کویری کاشان طراحی و ساخته شده ،به گونه ای که در گرمای شدید تابستان هوای خنک و بسیار مطبوعی از طریق بادگیرهای واقع در بالای پشت بام به صورت طبیعی و دائمی به زیر زمین سرازیر شده  و در آنها جریان می یابد .خانه بروجردی ها به طور کلی شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است که سر در اصلی و هشتی ورودی بین این دو بخش مشترک است . این بنا از نظر خصوصیات محلی و عناصر معماری و تزئینات داخلی از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است نقاشی های این بنا در شیوه های متنوع و با رنگ و آبرنگ و زیر نظر هنرمند نامدار مرحوم میرزا محمد خان غفاری  ملقب به کماللملک طراحی و اجرا شده است . در بام تالار نیز نورگیرها و باذگیرهای بسیار جالب خود نمایی می کند .

شرح مواردی درباره ی خانه های مناطق گرم:
درون گرایی:ملاحظات دینی واجتماعی ورعایت عدم دید مسقیم ازبیرون به درون باساخت دالان یادهلیز رعایت شده است.
دلیل ساخت طاق گنبدی:یکی از دلایل ساخت وجودموریانه فراوان است.
نمای خانه های گرمسیری:سیم گل وکاهگل به رنگ روشن،وجودسایبان وسرتاس وکنسول درنماها
پنجره ها: کوچک وچوبی باحفاظ مشبک آجری
بادگیر: ایجادکوران غیرمستقیم
حیاط بزرگ باحوض وسیع وکاشت درخت به ویزه اناربرای مرطوب شدن هواوپایین آوردن دما
اختلاف سطح حیاط:حفاظی دربرابربادهای شدیدوگرم
هشتی:درونگرایی ومانع کوران بادهای شدیدوگردبادهاازسمت کوچه به داخل حیاط


تقسیمات خانه بروجردی ها: بیرونی-اندرونی

بخش بیرونی شامل:بخش شمالی-بخش جنوبی(تابستانی)-بادگیرها
بخش اندرونی شامل:بخش شمالی_بخش جنوبی
بخش بیرونی:
۱.هشتی
۲.راهرو و دهلیز
۳.حیاط مرکزی مستطیل شکل۲۰×۳۰
۴.بخش اصلی وتابستانی بنا(بخش اعظم تزیینات دراین قسمت است)
۵.سرداب درزیرزمین(دما در این سرداب درتابستان حدود۲۰درجه کمترازطبقاط بالایی ست.سرداب با یک سیتم کانال کشی افقی وعمودی به ۲بادگیرارتباط دارد.نمای سرداب از گچ وآجراست.)
۶.آشپزخانه وانبارها:دربخش شمالی قراردارند.
۷.بادگیرها:دردوبخش شمالی وجنوبی قسمت بیرونی می باشد
انواع بادگیر: (یک سویه-چهارسویه-چندوجهی-مدور-)

بادگیرهای این خانه هشت ضلعی هستند.

بخش اندرونی:
۱.دارای ۹اتاق
۲.دارای حیاط خلوت واتاق پنج دری ساده،صندوق خانه،اتاق نشیمن ویک سرداب بزرگ دربخش جنوبی آن
۳.دربخش شمالی شامل حیاط مرکزی-تالارپذیرایی ست.

تامین نوردرخانه بروجردی ها:
نورهشتی:تعبیه روزنه ای درسقف
نورزیرزمین:دربخشی از دیوارها وزیرایوانهایاطاقچه ها،پنجره های مشبکی وجودداردکه نقش عبورجریان هواراایفا کرده وفضای راهروی زیرزمین را نیزروشن می کند.
نورآشپزخانه:آشپزخانه وانبارهای خانه درگوشه هاوقسمت هاییازخانه است که نیازبه نوروتهویه درآن جاهااندک است.
نورتالاراصلی:نوربه وسیله نورگیرفوقانی درسقف تامین می شود.

مصالح مورد استفاده درخانه بروجردی ها:
آجر-کاشی-سیم گل-گچ ورنگ درتزیینات
*آجر:کف فرش حیاط-اتاق ها-راهروها
*کاهگل وسیم گل:پوشش دیوارهای بیرونی
*گچ: پوشش داخلی بعضی اتاقها
*رنگ روغن:پوشش تالاراصلی
همچنین این بنادارای تزیینات اندک کاشی،آجرچینی ساده،گچبری های زیباونفیس ونقاشی ورنگ آمیزی دربخش بیرونی وتزیینات آینه کاری دربخش اندرونی می باشد.